ශුද්ධ වූ කුර්ආන් පරිච්චේද 114 සිංහල භාෂා පරිවර්ථන mp3 පහතින් ඉදිරිපත් කෙරේ...
[musicdirectory path="wp-content/uploads/sinhalenquran/"]

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

SLMN (Social) Site

Yahamaga Site

Sri-Quran Site

Nervali (Tamil) Site