ඉස්ලාමීය විමසුම් කාලීන ගවේෂණ ත්‍රස්ථවාදය හා ජිහාද් බුද්ධිමත් විමසුමට ශුද්ධ වු කුර්ආන් සමයාන්තර සියළු ලිපි හදීස්

මුස්ලීම් නොවන පිරිස් ඝාතනය කරන්න ඉස්ලාම් අණ කරනවාද?

ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව ජාත්‍යන්තරව එල්ල කරන චෝදනාවන් අතර ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ 9 වන පරිච්ඡේදයේ ඇති 05 වන වාක්‍යය ද එකකි. මෙම වාක්‍යය පදනම් කරගෙන මුස්ලීම් සමාජයට චෝදනා කරන පිරිස් අතර වර්ථමාන ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය ද සිටී. පසුගිය දින කිහිපයක විවිධ බ්ලොග් අඩවිවල මෙන්ම යහමඟ අඩවිය තුල ද මෙම වාක්‍යය පදනම් කරගෙන ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව comments […]