පාඨක ලිපි විද්‍යාව සියළු ලිපි

අපාගින්නෙහිත් “විද්‍යාව”..!!

(මෙය ‘යහමඟ‘ ට යොමු කර තිබූ පාඨක ලිපියකි ) ඉස්ලාමය ගැන සොයන්නට වෙරදරන ඔබට ඉස්ලාමයේ සාරාංශය පවසා ලිපිය පටන්ගන්නට කැමැත්තෙමි. මුලු විශ්වයටම අදාල එක් සත්‍යය ධර්මයක් ඇත. එය පිලිගෙන යහපත් ලෙස ජීවත් වුවහොත් මරණින් මතු ස්වර්ගය හිමිවේ. එම සත්‍යය නොපිලිගැනීමට තරම් ඔබ මුරණ්ඩු වුවහොත් මරණින් මතු අපාය හිමි වේ. අපාගින්නෙහි පිලිස්සිමට ඔබට සිදුවනු ඇත. අල්කුර්-ආනයේ […]