කාලීන ජිහාද්/ත්‍රස්ථවාදය සියළු ලිපි

මනුෂ්‍ය ඝාතනය අල්කුර්ආනය මුස්ලීම්වරුන්ට උනන්දු කරනවාද?

ඉස්ලාම් දහමට සහ මුස්ලීම් සමාජයට මුස්ලීම් නොවන සමාජයෙන් එල්ල වන චෝදනාවන් අතර ‘ ඉස්ලාමය, මුස්ලීම් නොවන පිරිස් ඝාතනය කරන්න යැයි අණ කරනවා. අල්කුර්ආනය මුස්ලීම් සමාජයට මිලෙච්ඡත්වය උනන්දු කරවනවා. මේවා ඔවුන්ගේ ශුද්ධ වූ පුස්තකයේ ම තිබෙනවා’ යන්නත් ප්‍රධාන එකකි. ඔවුන් පවසන එම කාරණය මුස්ලීම්වරුන් වන අපට පිලිගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ  ‘…සමානයන් තබා අදහනවුන් දුටු තැන කපා […]

ඉස්ලාමීය විමසුම් කාලීන ගවේෂණ ත්‍රස්ථවාදය හා ජිහාද් බුද්ධිමත් විමසුමට ශුද්ධ වු කුර්ආන් සමයාන්තර සියළු ලිපි හදීස්

මුස්ලීම් නොවන පිරිස් ඝාතනය කරන්න ඉස්ලාම් අණ කරනවාද?

ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව ජාත්‍යන්තරව එල්ල කරන චෝදනාවන් අතර ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ 9 වන පරිච්ඡේදයේ ඇති 05 වන වාක්‍යය ද එකකි. මෙම වාක්‍යය පදනම් කරගෙන මුස්ලීම් සමාජයට චෝදනා කරන පිරිස් අතර වර්ථමාන ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය ද සිටී. පසුගිය දින කිහිපයක විවිධ බ්ලොග් අඩවිවල මෙන්ම යහමඟ අඩවිය තුල ද මෙම වාක්‍යය පදනම් කරගෙන ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව comments […]