කාලීන බුද්ධිමත් විමසුමට සියළු ලිපි

කැසීනෝව හමුවේ මුස්ලීම් ජනතා නියෝජිතයන්

‘කැසීනෝව’ යනු නූතන සමාජයට නූතන වදනක් වුවද, මේ ‘කැසිනෝව’ නම් නම පිටුපස සිදුවන ක්‍රියාකාරකම්වලට නම් අතීතයටම දිවයන ඉතිහාසයක් ඇත. ඉස්ලාම් දහම මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් මඟින් ප්‍රකාශ වන වකවානුව එනම්, මීට වසර 1400 කට පෙර සමාජය සැලකුව ද මේ ‘කැසීනෝව’ එදා  ‘සූදුව’ ලෙස ක්‍රියාත්මක විය. එපමණක් නොව අද ‘කැසීනොවට’ මුවාව සිදුවන සුරාව ඇතුළු අනිකුත් අනාචාර ක්‍රියාවන් […]