කාලීන බුද්ධිමත් විමසුමට සාරධර්ම සියළු ලිපි

ඇන්දීම හා පිම්බීම

මෙය තරමක වෙනස් වූ මාතෘකාවක්. මෙම මාතෘකාව දුටු පමණින් ඔබේ සිතේ බොහෝ කුතුහලයන් ඇති විය හැක. මන්ද මෙම මාතෘකාව වර්ථමානයේ ඉතා සංවේදී මාතෘකාවකි. විශේෂයෙන් බොරැව හා මුලාව රජ කරන මේ යුගයේ මෙය කාලීන මාතෘකාවකි. එවන් වූ මෙම මාකෘතාව දුටු පමණින් ඔබේ සිතට බොහෝ ගැටළු මතුවිය යුතුය. එසේ නොවන්නේ නම් ඔබට ඔබගැන ගතහැකි එකම නිගමනය “මා […]