ඉතිහාසය ගවේෂණ ශුද්ධ වු කුර්ආන් සියළු ලිපි

රෝමාවරුන් ජය ගැනීම ලොව පහත්ම භූමිය

මීට වසර 1400 කට පෙර රෝමාවරුන් හා පාරිසීයවරුන් අතර දරුණු යුද්ධයක් සිදුවිය. මෙම වකවානුවේ රෝමාවරුන් මුස්ලිම්වරුන් හා සුහදව කටයුතු කල අතර පාරිසීයවරුන් මුස්ලිම්වරුන් හා නිතර නිතර ගැටෙමින් ජීවත් විය. මෙවැනි මොහොතක රෝමාවරුන් හා පාරිසියවරුන් අතර ඇති වු යුද්ධයේ දී මුස්ලීම්වරුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව වුයේ රෝමාවරුන් ජයගත යුතු යන්නයි. නමුත් මෙම යුද්ධයේ දී රෝමාවරුන් අවාසනාවන්ත ලෙස පරාජ වු […]