පාඨක ලිපි සියළු ලිපි

ලෝකය ඔබව බලාපොරොත්තුවෙන්ද…?

(මෙය ‘යහමඟ‘ ට යොමු කර තිබූ පාඨක ලිපියකි ) ලෝකය… ඔබමා වසන ලෝකය… ඇසිල්ලෙන් වෙනස්වන.. දැක්ම වෙනස්කරමින් ගමන් කරන මේ ලෝකය තුළ අපි ඇතැම්විට අපටම අනන්‍ය වූ දැක්මක් ඔස්සේ ලෝකය සමග ගමන් කරනවා. ඇතැම් විට තවකෙකුගේ දැක්මකින් අපගේ ගමන කෙළවර කරන්නට උත්සාහ කරනවා. අපි අපගේ අරමුණු බලාපොරොත්තු හඹා යනවා. ඒකට අපිට වඩා වේගයෙන් වෙනස්වන අපිට […]