Video by Ibnu Saheer

35 Video by Ibnu Saheer
සිංහලයාට වැරදුන තැන - කාගම සිරිනන්ද හිමි
සිංහලයාට වැරදුන තැන - කාගම සිරිනන්ද හිමි
By Ibnu Saheer
මක්කම ඇති ශ්‍රී පාද සලකුණ කාගෙද?
මක්කම ඇති ශ්‍රී පාද සලකුණ කාගෙද?
By Ibnu Saheer
යුධ පිටියක නැමදුම් කරන ආකාරය
යුධ පිටියක නැමදුම් කරන ආකාරය
By Ibnu Saheer
Hajj in 1960
Hajj in 1960
By Ibnu Saheer
Hajj in 1953
Hajj in 1953
By Ibnu Saheer
ගබ්සාවට පෙර සිඟිත්තා කියූ කථාව
ගබ්සාවට පෙර සිඟිත්තා කියූ කථාව
By Ibnu Saheer
අදත් ජාතික සමගිය නැතිකරන්න අප අතර සිරිමල්ලා ගැවසෙනවා
අදත් ජාතික සමගිය නැතිකරන්න අප අතර සිරිමල්ලා ගැවසෙනවා
By Ibnu Saheer
සූරා ෆාතිහා පාරායනය - සිංහල පරිවර්ථන
සූරා ෆාතිහා පාරායනය - සිංහල පරිවර්ථන
By Ibnu Saheer
එකට එක හමුවූවත් මුහු නොවන සාගරයන්
එකට එක හමුවූවත් මුහු නොවන සාගරයන්
By Ibnu Saheer
අක්කරපත්තු ප්‍රහාර - වීඩියෝ දර්ශන
අක්කරපත්තු ප්‍රහාර - වීඩියෝ දර්ශන
By Ibnu Saheer
InShaAllah Palestine Will Be Free.
InShaAllah Palestine Will Be Free.
By Ibnu Saheer
හින්දු සහෝදරයෙකු විශ්මිත අන්දමින් ශුද්ධ වු කුර්ආනය පාරායනය කරයි
හින්දු සහෝදරයෙකු විශ්මිත අන්දමින් ශුද්ධ වු කුර්ආනය...
By Ibnu Saheer
නව සඳ දැකීමේ විද්වත් අවුල 2013 දී...
නව සඳ දැකීමේ විද්වත් අවුල 2013 දී...
By Ibnu Saheer
රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර් පිලිබදව පාර්ලිමේන්තුවේ කල කථාව
රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර් පිලිබදව පාර්ලිමේන්තුවේ කල කථාව
By Ibnu Saheer
විල්පත්තු විනාශයේ සැබෑ තත්වය
විල්පත්තු විනාශයේ සැබෑ තත්වය
By Ibnu Saheer
ලොව බොහෝ ආගම් හා දර්ශනයන්ට අත්වූ ඉරණම
ලොව බොහෝ ආගම් හා දර්ශනයන්ට අත්වූ ඉරණම
By Ibnu Saheer
Ali Banat (අලි බෙනාට් මියගිය පසු කියූ කථාව)
Ali Banat (අලි බෙනාට් මියගිය පසු කියූ කථාව)
By Ibnu Saheer
මුස්ලීම් සංස්කෘතියක් මෙහි වලංගු නැත
මුස්ලීම් සංස්කෘතියක් මෙහි වලංගු නැත
By Ibnu Saheer
අපි යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තියපු උදාර ජාතියක්
අපි යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තියපු උදාර ජාතියක්
By Ibnu Saheer
මනුෂ්‍යත්වය හා සත්ව කරුණාව
මනුෂ්‍යත්වය හා සත්ව කරුණාව
By Ibnu Saheer
Pages: 1 2 »

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර