අදත් ජාතික සමගිය නැතිකරන්න අප අතර සිරිමල්ලා ගැවසෙනවා

එදා අපේ ලක්වැසියන්ගේ වීරයා සරදියෙල්ය, එද #සරදියෙල් #මම්මලේ_මරික්කාර් #තංගම්මලා එකට එකමුතුවෙන් සිටියා, එදත් සිරිමලා කියන බයියා සුද්දන්ට ඔත්තු සපයලා ලක්වැසියන්ගේ එකමුතුකම නැතිකරා, අදත් රට ජාතීන්ගේ එකමුතුකම නැතිකරන්න අප අතර සිරිමල්ලා ගැවසෙනවා කියන එක මතක තබා ගන්න සහෝදරවරුනි!!
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර