අපි යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තියපු උදාර ජාතියක්

අපි යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තියපු උදාර ජාතියක්...

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක


நாம் யாழ் நூல் நிலையத்திற்குத் தீ வைத்த உன்னத இனம்... தர்மசிரி பண்டாரநாயக்க

Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර