අලි මදිවට දැන් කොටිත් - දමිල ජාතිවදයත් හිස ඔසවයි

මේ රටේ මුස්ලීම් ජනතාවට එරෙහිව සිංහල ජාතිවාදය එක්පසෙකින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී තවත් පසෙකින් දමිල ජාතිවාදයත් සිංහල ජාතිවාදීන් හා අත්වැල් බැඳගෙන කරලියට එමින් සිටින බවට මෑතක සිට සලකුණූ පහල වෙමින් ඇත. මෙය එහි තවත් අවස්ථාවකි.
Share:

The Wall

Ibnu Saheer
May 28
இது இந்துக்களுக்கும் பௌத்தர்களுக்கும் சொந்தமான பூமி,எமது கலாச்சாரங்களை மதித்து நடப்பதானால் பிற இனங்கள் இங்கு இருங்கள்,இல்லை என்றால் வேறு நாடுகளுக்கு சென்று விடுங்கள்.

மறவன்புலவு சச்சிதானந்தம்
சிவசேனை தலைவர் - இலங்கை ..
இது இந்துக்களுக்கும் பௌத்தர்களுக்கும் சொந்தமான பூமி,எமது கலாச்சாரங்களை மதித்து நடப்பதானால் பிற இனங்கள் இங்கு இருங்கள்,இல்லை என்றால் வேறு நாடுகளுக்கு சென்று விடுங்கள்.

மறவன்புலவு சச்சிதா...See more
Ibnu Saheer
May 28
හින්දු හා බෙෘද්ධ සංස්කෘතීන්ට අවනතව මේ රට තුල ජීවත් වන්නට බැරිනම් මුස්ලීම් ජාතියට මේ රටින් පිටවෙන්න කියයි
Ibnu Saheer
May 28
මේ වීඩියෝවත් බලන්න ඔබට වෙන්න යන දෑ හොදින් පෙනෙනු ඇත. https://www.youtube.com/watch?v=WpH8dGAz7eg&t=7s
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර