අසාzන් හෙවත් මුස්ලීම් දේවස්ථානයන් හි ඇසෙන බාංගු - පරිවර්ථන සමඟ

දිනපත සෑම මුස්ලීම් දේවස්ථානයකම ඇසෙන බාංගු ශබ්දය කුමක්ද? යන කුතුහල මුස්ලීම් නොවන බොහෝ දෙනෙකුගේ සිත් තුල ඇත. එම කුතුහලය නිරාකරණය කරගැනීම පිණීස මෙම වීඩියෝව ඉදිරිපත් කරමි.
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර