එකට එක හමුවූවත් මුහු නොවන සාගරයන්

මෙහි දැක්වෙන්නේ පැසිපික් හා අත්ලාන්තික් සාගර දෙකයි. ලොව විවිධ වූ සාගර පවතින බවත්, එවා එකින් එකට හමුවූවත් මුහු නොවන බවත් ලෝකයට මුලින්ම පැවසුවේ කවුද?
Share:

The Wall

Ibnu Saheer
Jun 22
එකට එකතු වන සමූද්‍රයන් දෙකම ඔහුම හමු වීමට සැලැස්සුවේය. එහෙත් ඒවා අතර බාධකයක් ඇත. (එම බාධකය) ඒ දෙක, කඩ කරන්නේ නැත. (ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 55-19,20)
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර