ගබ්සාවට පෙර සිඟිත්තා කියූ කථාව

අද අප රටේ ගබ්සා කඩවල් හන්දියක් හන්දියක් ගානේ පිහිටා තිබීම ජනප්‍රිය රහසකි. කෑම, බීම හා ඇදුම්වල වඳ බෙහෙත් සොයන ඊනියා ජාතිමාමකයන්ට නම් මේ කඩවල් ගැන වගක් නැත. කෙසේ වෙතත් වටිනා එසේම සංවේදී ඉදිරිපත් කිරීමක් ඔබේ බුද්ධීමත් විමසුමට මෙහි ඉදිරිපත් කරමි.
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර