ජාතික සංහිඳියාව - මුස්ලීම් සංස්කෘතියට මේ රට කුල ඉඩක් නැද්ද?

මේ රටේ මුස්ලීම් ජනයාට කියා සංස්කෘතියක් නැති තැනට අද මේ රට යොමු වෙමින් ඇත. එසේ මුස්ලීම් ජනයාට කියා සංස්කෘතියක් තිබුනත් එය මේ රටේ මුස්ලීම් නොවන පිරිස් විසින් හදුන්වාදුන් සංස්කෘතියක් පමණයි පිලිපැදිය හැක්කේ. එයට මේ රට තුල නිදසුන් ඕනෑතරම් දැකිය හැක. පසුගිය දිනවල ත්‍රිකුණාමල පාසලකින් දියත් වූ හින්දු ජාතිවාදය (ගෝත්‍රවාදය) එයට කදිම නිදසුනකි. 


“කෝ මේ අපේ නායකයේ...“

Share: