නව සඳ දැකීමේ විද්වත් අවුල 2013 දී...

සෑම වර්ෂයකම උපවාස ඇරඹීම හා උපවාසය අවසන් කිරීම පිලිබදව මේ රටේ විද්වත් සභාව තුල ඇත්තේ මහා අවුල් ගොඩකි. 2018 වර්ෂයටත් එය එසේමය. ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීම නිසිලෙස අධ්‍යනය කොට අවබෝධකර නොගැනීම එයට එකම හේතුවයි. 

Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර