පාරට බැහැලා දඟලන ම්ලේච්ඡ ජාතියක්

පිං බත් කාලා පාරට බැහැල දඟලන මිලෙච්ඡ ජාතියක්...

Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර