බෞද්ධ කාන්තාවක් ඇඳුම් ඇදිය යුත්තේ කෙසේද? - කාගම සිරිනන්ද හිමි.