මක්කම ඇති ශ්‍රී පාද සලකුණ කාගෙද?

මක්කමේ ඇති පා සලකුණ කාගෙද? එය හා ගෞතම බුදුන් අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවාද? yahamaga (යහමග විමසුමක්
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර