මනුෂ්‍යත්වය හා සත්ව කරුණාව

සතුන්ගේ සත්ව කරුණාව හමුවේ මනුෂ්‍යගේ සත්ව කරුණාව..!
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර