මුස්ලීම් සංස්කෘතියක් මෙහි වලංගු නැත

ත්‍රිකුණාමල දමිල පාසලක මුස්ලීම් ගුරුවරියන් මුහුණ පෑ ගැටලුව පිලිබදව පැහැදිලි කිරීම.
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර