යුධ පිටියක නැමදුම් කරන ආකාරය

ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීමන් තුල මේ පිලිබදව විස්තර කිරීමන් තිබුණත් එය ප්‍රායෝගිකව දකින්න ලැබෙන්නේ නැත. එමනිසා මෙම වීඩියෝව සුවිශේෂි එකක් යයි සිතේ. එම හේතුව නිසාම යහමග තුල පල කරමි.
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර