රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර් පිලිබදව පාර්ලිමේන්තුවේ කල කථාව

මේ දිනවල රටපුරා රාජපක්ෂලා සංවිධානය කරමින් යන ඉෆ්තාර් වැඩසටහන පිලිබදව මුස්ලීම් ඇමතිවරයෙකු පාර්ලිමේන්තුවේ කල හොද පැහැදිලි කිරීමක්.
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment