ලොව බොහෝ ආගම් හා දර්ශනයන්ට අත්වූ ඉරණම

මුඛ පරම්පරාගතව පැවත එන බොහෝ ආගම් හා දර්ශනවලට අත් වූ ඉරණම කුමක්ද? යන්න මෙම වීඩියෝව තුලින් ඔබට පහසුවෙන් වටහාගත හැක. මොහොතකින් පණිවුඩය විකෘති වන්නේ නම් වසර දහස් ගණන් පැවත එන පණිවුඩ ගැන කවර කථාද?
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර