විල්පත්තු විනාශයේ සැබෑ තත්වය

විල්පත්තු විනාශයක් පිලිබදව දිගින් දිගටම මාධ්‍යයන් හරහා කථා කලත් එහි සැබෑව පිලිබදව රටේ බහුතර ජනතාවට ඇත්තේ කුතුහලයක් මේ වීඩියෝව තුලින් ඔබේ එම කුතුහලයට පැහැදිලි පිලිතුරක් ලැබෙනු ඇත.
Share:

The Wall

You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර