වුළු කරන්නේ කෙසේද How to perform wudu ?

ඉදිරිපත් කිරීම :- මෞලවි සෆ්රාස් නව්ෆල් (බයානි) , අල් අහ්සා ඉස්ලාමීය ආයතනයේ නිෂ්පාදනයකි තවත් අපගේ නවතම Videos පෙළ නැරඹීමට අපගේ Youtube පිටුව Subscribe කරන්න www.youtube.com/alahsaicsinhala
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර