ශ්‍රී ලංකා හජ් කමිටුව 2018 - දමිල බසින්

මෙවර හජ් නැමදුම සදහා ශ්‍රී ලංකා හජ් කමිටුව වැඩකටයුතු සැලසුම් කර ඇති ආකාරය හා ඔවුන්ගත් ක්‍රියාමාර්ග පිලිබදව පැහැදිලි කිරීමක්
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර