ශ්‍රී ලංකා හජ් කමිටුව 2018 - දමිල බසින්

මෙවර හජ් නැමදුම සදහා ශ්‍රී ලංකා හජ් කමිටුව වැඩකටයුතු සැලසුම් කර ඇති ආකාරය හා ඔවුන්ගත් ක්‍රියාමාර්ග පිලිබදව පැහැදිලි කිරීමක්
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Video

By Ibnu Saheer
Added May 28

Other user videos

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Tags