සූරා ෆාතිහා පාරායනය - සිංහල පරිවර්ථන

ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ පලමු පරිච්චේදය වන සූරා ෆාතිහා පාරායනය හා එහි සිංහල අරුථ මෙහි ඉදිරිපත් කෙරේ.
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර