1915 කෝලාහලය හා අද - දමිල බසින්

1915 දී මේ රටේ සිදුවූ ප්‍රථම ජාතිවාදී කෝලාහලයට පසුබිම් වූ හේතු හා අද මේ රටේ සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ කුමක්ද? යන්න පිලිබදව විමසුමක්
Share:

The Wall

Ibnu Saheer
May 31
You need to sign in to comment

Video

By Ibnu Saheer
Added May 31

Other user videos

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Tags