1915 කෝලාහලය හා අද - දමිල බසින්

1915 දී මේ රටේ සිදුවූ ප්‍රථම ජාතිවාදී කෝලාහලයට පසුබිම් වූ හේතු හා අද මේ රටේ සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ කුමක්ද? යන්න පිලිබදව විමසුමක්
Share:

The Wall

Ibnu Saheer
May 31
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර