1973 හජ් නැමදුම

ඉස්ලාම් හි අනිවාර්‍ය වගකීමක් වන හජ් නැමදුම අතීතයේ දී සිදුකල ආකාරය
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර