හින්දු සහෝදරයෙකු විශ්මිත අන්දමින් ශුද්ධ වු කුර්ආනය පාරායනය කරයි

හින්දු සහෝදරයෙකු ශුද්ධ වූ කුර්ආනය ඉතා අලංකාරව පාරායනය කල ආකාරය

Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment