123

බෞද්ධ කාන්තාවක් ඇඳුම් ඇදිය යුත්තේ කෙසේද? - කාගම සිරිනන්ද හිමි.

බෞද්ධ සමාජයේ අවදානය පිණිසයි..!
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
456